Законодателни разпоредби за отпуск на лицата, полагащи грижи за болно дете или други близки роднини

Автор: Марта АнтоноваСнимка: CDC@cdc , unspash.som Преди две години, на 2-ри август 2019 г., влезе в сила нов европейски законодателен акт: Директива (ЕС) 2019/1158 относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи. Макар че основният фокус на директивата е намаляването на дисбаланса между половете в работната среда и осигуряването на…

Read More
Legislative provisions for carers’ leave in case of a sick child or other close relatives

Author: Marta AntonovaImage: CDC@cdc , unsplash.com Тwo years ago, on 2nd August 2019, a new piece of European legislation came into force: European Directive 2019/1158, or the Directive on Work-Life Balance for parents and carers. While the main focus of the Directive is the reduction of gender imbalance in the workforce and providing the foundations…

Read More