Информация за защита на личните данни

 • kosharevska
 • May 22, 2018

Лечение без граници (наричано по-долу “ние”, “нас”, “наши”) е ангажирано със защитата на Вашите лични данни. Предоставянето на нашите услуги е невъзможно без да събираме и обработваме определен набор от Ваши лични данни. Тяхната обработка следва да се осъществява в съответствие приложимото Европейско и  национално законодателство.

Ето защо, с настоящата Информация за защита на личните данни (наричана по-долу Информацията) бихме искали да Ви информираме защо и как събираме и обработваме Вашите лични данни и да Ви уведомим за Вашите права като субекти на обработваните от нас лични данни.

 

Дефиниции

Използваните в настоящата политика дефиниции са основани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). С цел по-голяма достъпност и яснота, за целите на настоящата Информация се прилагат следните определения:

„Администратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на Вашите лични данни;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва Ваши лични данни от името на и по инструкциите на Лечение без граници.

“Лични данни” означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана от или от името на Лечение без граници за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Личната информация не включва информация, която е анонимна или обобщена.

“Чувствителна информация” означава всяка лична информация, която разкрива Вашата раса, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации; информация, отнасяща се до здравето или сексуалния живот; информация, определяща лична сексуална, идеологическа или синдикална гледна точка или дейност; и информация за наказателни или административни процедури и санкции (които се третират извън предстоящото производство), или мерки за социална сигурност.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с Ваши лични данни като тяхното събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Автоматизирано вземане на решения и профилиране“ е всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти във връзка с дадено физическо лице, което включва оценка на свързани с него лични данни единствено въз основа на автоматично обработване,  което поражда правни последствия за него или го засяга също толкова значително.

 

Кой е администраторът на Вашите лични данни?

Администраторът на Вашите лични данни е Лечение без граници, адрес на електронна поща: treatmentwithoutborders@gmail.com, website: http://lekuvam.se/.

 

Кой е надзорният орган?

Надзорният орган във връзка с обработването на лични данни от страна на Лечение без граници e Комисия за защитата на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща:  kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/

 

Какви са целите за обработваните от нас данни?

Ние събираме и съхраняваме само информация, която отговаря на нашите цели. Те включват:

 • Помощ на пациенти
 • Връзка с доброволци
 • Популяризиране на работата ни

 

Какви лични данни съхраняваме?

Ние обработваме лични данни, които ни позволяват да помагаме на пациенти и техните близки, да поддържаме собствения си архив и да набираме, подпомагаме и градим трайна връзка с доброволците на организацията.

 

Видовете лични данни, които събираме са:

 • Имена, телефонни номера, адреси, имейл, линкове към профили в социални мрежи (Facebook)
 • Семейни данни – например, когато роднина на пациент ни потърси за помощ
 • Данни за образованието и нивото на владеене на чужди езици на доброволците ни
 • Информация за начина на живот и социалните особености на пациенти

 

Ние събираме и чувствителна информация, като:

 • Медицинска информация на пациента, която е необходима, за да можем да окажем съдействие

 

Как обработваме Вашите данни?

Обработваме данните Ви, за да може по-ефективно да помагаме на пациенти, нуждаещи се от лечение. Това може да включва:

 • Споделяне на личните Ви данни само с конкретния доброволец или доброволци, които ще поемат Вашия случай
 • Проверка на това колко сме ефективни, за да може да подобряваме услугите си
 • Разследване на оплаквания или инциденти
 • Може да споделяме информацията Ви с трети лица, явяващи се Обработващи личните данни, когато това ще ни позволи да помогнем на Вас или Ваш близък. В този случай ще бъдете надлежно уведомени за споделената информация.

 

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Лечение без граници не обработва Ваши лични данни за автоматично вземане на решения или профилиране.

 

Правно основание за обработката

Ние обработваме Ваши лични данни, когато:

 • Вие сте дали изричното си съгласие за това за една или повече конкретни цели;
 • обработването е необходимо за целите на нашите легитимни интереси или такива на трета страна, освен когато тези интереси не нарушават Вашите права и законни интереси.

 

Съхраняване на информацията

Ние съхраняваме информацията Ви в писмена или електронна форма, използвайки средства като криптиране и ограничаване на достъпа с цел осигуряване на по-добра защита.

 

Колко дълго се съхраняват личните данни?

Лечение без граници съхранява Вашите личните данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които тези лични данни са били събрани. След изтичането на този срок личните Ви данни ще бъдат сигурно заличени, доколкото същите вече не са необходими.

 

Информацията за пациенти ще бъде изтривана най-късно три години след последния осъществен контакт с Лечение без граници.

 

Информацията за доброволци, които не сме приели ще бъде изтривана в рамките на една година, а тази на успешните кандидати, ще бъде използвана, за да можем да помагаме по-ефективно на пациенти и да управляваме по-добре участието на доброволеца в организацията.

 

Сигурност на вашата информация

Ние приемаме отговорността си да пазим вашите лични данни изключително сериозно. Като Администратор на лични данни Лечение без граници поддържа подходящи технически и организационни мерки с цел защита и сигурност на обработваните Ваши лични данни, но не можем да гарантираме това с абсолютна сигурност.

 

Информация на доброволците

Ние събираме информация от кандидати за доброволци, за да можем да вземем решение за тяхната кандидатура. Може да помолим успешните кандидати за още информация, за да подобрим услугите, които предлагаме.

 

Вашите права

Общият регламент за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

 

Право на информация: по всяко време да получите от нас информация дали Лечение без граници обработва Ваши лични данни.

Правото на достъп: да получите безплатна информация относно характера, обема и начина, по който Лечение без граници използва Вашите лични данни, както и да получите копие от тази информация. Вие имате право да бъдете информирани за предприетите подходящи предпазни мерки относно защитата на Вашата лична информация.

Право на корекция: да поискате от нас в разумен срок да допълним и/или коригираме недостатъчни, неточни или остарели Ваши лични данни.

Право на изтриване: да заявите изтриването на Ваши лични данни без неоснователно забавяне и Администраторът е длъжен да изтрие личните данни без ненужно забавяне.

Право на ограничаване на обработката: в случай, че обработваните от нас лични данни са неточни или остарели, Вие имате право да поискате Лечение без граници да ограничи/спре обработката на същите за срок, който ни позволява да проверим точността на информация и съответно да я коригираме или актуализираме. Може да се възползвате от това свое право и когато обработваме Ваши данни на основание легитимен интерес на Лечение без граници или на трето лице и Вие сте упражнили правото си на възражение.

Право на преносимост на данни: да получите Вашите лични данни в структуриран, машинно четим формат.

Право на възражение: да възразите по всяко време на основание, свързано с Вашето конкретно положение, когато обработваме Ваши данни на основание легитимен интерес на Лечение без граници или на трето лице.

Право да оттеглите съгласието: Когато обработването на Ваши лични данни се основава на изрично предоставено от Вас съгласие, то имате право по всяко време да го оттеглите. За целта трябва да се свържете с  с нас чрез електронен адрес: treatmentwithoutborders@gmail.com. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на публикуването на горепосочената информация преди неговото оттегляне.

Право на жалба до надзорния орган: Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, Вие имате право да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни. Данните на КЗЛД се съдържат в горната част на тази Информация.

 

За да упражните някое от гореописаните права, Вие може да се свържете по всяко време с нас чрез treatmentwithoutborders@gmail.com. Преди да изпълним Вашето искане, e възможно да поискаме допълнителна информация да проверим Вашата самоличност.

Промени в настоящата информация

Настоящата информация е актуализирана за последен път на 22/05/2018. Може да променим нейното съдържание като актуализираме тази страница, за да отразим промените в закона или практиките ни за поверителност. Ние обаче няма да използваме личните Ви данни по нови начини без Вашето съгласие.

Лечение без граници © 2020 All Rights Reserved